Obchodní podmínky pro zprostředkování spotřebitelského úvěru („Obchodní podmínky“)


•    1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

o    1.1 Tyto Obchodní podmínky určují podmínky zprostředkování spotřebitelského úvěru na bydlení společností hypo360.cz, SE se sídlem v Opletalova 1284/37, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 05432049..
o    1.2. Pokud jiné dokumenty odkazují na tyto Obchodní podmínky nebo jejich část, použijí se tyto Obchodní podmínky nebo jejich část přiměřeně.
o    1.3. Vztahy neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí právními předpisy České republiky.

•    2. DEFINICE

o    „AML“ je zákon č. 253/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, ve znění pozdějších předpisů.
o    „ČNB“ je Česká národní banka se sídlem Na Příkopě 28, Praha 1, PSČ 115 03, IČO: 48136450.
o    „Občanský zákoník“ je zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
o    „Reklamační řád“ je dokument Zprostředkovatele poskytovaný Zákazníkovi, který upravuje postupy ohledně možnosti podání stížností nebo reklamací, dostupný mimo jiné na internetových stránkách Zprostředkovatele, www.hypo360.cz.
o    „Zákazník“ je fyzická osoba, případně zákonný zástupce osoby nebo opatrovník, pro kterou Zprostředkovatel zprostředkovává sjednání a uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru na bydlení s příslušnou finanční institucí nebo jí poskytuje další související služby.
o    „Zástupce“ je zástupce Zprostředkovatele, který je zmocněn za Zprostředkovatele jednat v rozsahu a za podmínek Smlouvy a těchto Obchodních podmínek.
o    „ZOOÚ“ je zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
o    „Zprostředkovatel“ je společnost hypo360.cz, SE se sídlem v Opletalova 1284/37, Nové Město, Praha 1, PSČ 110 00, IČO: 05432049, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1805, jako samostatný zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů ve smyslu ZSÚ, zapsaný v registru vedeném ČNB, který je veřejně dostupný na webových stránkách www.cnb.cz.
o    „ZSÚ“ je zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů.

•    3. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SPOTŘEBITELSKÉHO ÚVĚRU

o    3.1 Ke zprostředkování spotřebitelského úvěru dochází akceptací vybrané garance úrokové sazby ze strany Zákazníka prostřednictvím internetových stránek Zprostředkovatele, www.hypo360.cz.
o    3.2 Informaci o akceptované garanci úrokové sazby automaticky obdrží příslušná finanční instituce a Zákazník na e-mailovou adresu, kterou uvedl v rámci akceptace na internetových stránkách Zprostředkovatele, www.hypo360.cz.
o    3.3 K uzavření smlouvy o spotřebitelském úvěru dochází přímo mezi příslušnou finanční institucí, jako poskytovatelem spotřebitelského úvěru, a Zákazníkem, za podmínek této finanční instituce.
o    3.4 Při zprostředkování spotřebitelského úvěru podléhá vztah mezi Zprostředkovatelem a Zákazníkem ZSÚ. Zprostředkovatel tímto informuje Zákazníka, že zprostředkovává spotřebitelské úvěry pro následující finanční instituce:
o    (i) Komerční banka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, identifikační číslo: 453 17 054;
o    (ii) UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Želetavská 1525/1, PSČ 14092, identifikační číslo: 649 48 242;
o    (iii) Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 14000, identifikační číslo: 452 44 782;
o    (iv) MONETA Money Bank, a.s., se sídlem Praha 4 - Michle, Vyskočilova 1422/1a, PSČ 14028, identifikační číslo: 256 72 720; a
o    (v) Oberbank AG pobočka Česká republika, se sídlem nám. Přemysla Otakara II. 6/3, České Budějovice 1, 370 01 České Budějovice, identifikační číslo: 260 80 222.
o    3.5 Zprostředkovatel prohlašuje, že zmocnění Zástupci splňují požadavky dle ZSÚ na výkon činnosti vázaného zástupce dle ZSÚ.
o    3.6 Zprostředkovatel a Zástupce dávají k dispozici relevantní informace související s nabízeným spotřebitelským úvěrem, ale konečné rozhodnutí o uzavření smluvního vztahu s vybranou finanční institucí je vždy učiněno výhradně Zákazníkem. Zprostředkovatel ani Zástupce v rámci výkonu činnosti zprostředkování spotřebitelského úvěru neposkytují radu ve smyslu §85 ZSÚ.
o    3.7 Zprostředkovatel informuje Zákazníka o tom, že výše odměny za zprostředkování spotřebitelského úvěru bude uvedena v předsmluvních informacích finanční instituce. Zprostředkování spotřebitelského úvěru není ze strany Zprostředkovatele, resp. jeho Zástupce, podmiňováno jakoukoli doplňkovou službou.
o    3.8 Zprostředkovatel informuje Zákazníka, že nepobírá odměnu nebo pobídku za zprostředkování spotřebitelského úvěru od Zákazníka i od finanční instituce či třetí osoby zároveň. Služby poskytnuté v rámci zprostředkování spotřebitelského úvěru jsou pro Zákazníka bezplatné.
o    3.9 Příslušná finanční instituce poskytne Zákazníkovi v dostatečném předstihu před uzavřením smlouvy o spotřebitelském úvěru předsmluvní informace ve smyslu ZSÚ a jejich náležité vysvětlení.
o    3.10 Zákazník je oprávněn podávat stížnosti a reklamace způsobem stanoveným v Reklamačním řádu. Orgánem dohledu v rámci zprostředkování spotřebitelských úvěru je ČNB.
o    3.11 Zákazník má právo si vyžádat údaje o výši provize, kterou finanční instituce v souvislosti se zprostředkováním spotřebitelského úvěru poskytuje Zprostředkovateli..

•    4. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

o    4.1 Zákazník bere na vědomí, že Zprostředkovatel v rámci zprostředkování spotřebitelského úvěru může jako správce osobních údajů v souladu se ZOOÚ a s těmito Obchodními podmínkami zpracovávat osobní údaje Zákazníka, které Zákazník dobrovolně poskytne Zprostředkovateli za účelem zprostředkování spotřebitelského úvěru. Zprostředkovatel zpracovává osobní údaje poskytnuté Zákazníkem rovněž v rámci plnění svých zákonných povinností, které mu vyplývají dle ZSÚ.
o    4.2 Osobní údaje zpracovávané dle předchozího odstavce 4.1 zahrnují údaje, které Zákazník vyplní v rámci formuláře na internetových stránkách Zprostředkovatele, zejména:
    (i) identifikační údaje (jméno a příjmení, adresa trvalého pobytu, datum narození)
    (ii) telefonní číslo
    (iii) e-mailová adresa
    (iv) měsíční příjem žadatele
    (v) měsíční příjem partnera
    (vi) výše měsíčních závazků
    (vii) počet osob žijících ve společné domácnosti se Zákazníkem
    (viii) údaje týkající se požadované služby
    a. druh úvěru
    b. výše hypotečního úvěru
    c. hodnota nemovitosti
    d. doba splatnosti úvěru
    e. délka fixace
    f. výše splátky
    g. počet splátek
    h. celková splatná částka
o    4.3 Zákazník vyplněním a odesláním formuláře na internetových stránkách potvrzuje pravdivost všech údajů zadaných na tomto formuláři. Poskytnutí všech údajů uvedených v rámci formuláře na internetových stránkách Zprostředkovatele, především údajů uvedených v předchozím odstavci 4.2 Zákazníkem je zcela dobrovolné, avšak odmítnutí poskytnutí údajů dle odstavce 4.2 může mít za následek omezení nebo vyloučení možnosti poskytnutí určitých služeb Zprostředkovatele či finanční instituce.

o    4.4 Zatržením pole „Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu“ v rámci formuláře na internetových stránkách Zprostředkovatele Zákazník uděluje Zprostředkovateli souhlas se zpracováním osobních údajů dle odstavce 4.2 těchto Obchodních podmínek pro účely zasílání informací o nabídce služeb Zprostředkovatele a pro vyhodnocování zákaznické historie Zákazníka s cílem přizpůsobit obchodní sdělení potřebám Zákazníka. Souhlas dle předchozí věty je udělen na dobu neurčitou, nejdéle však na dobu uvedenou v odstavci 4.7 těchto Obchodních podmínek. Tento souhlas může Zákazník odvolat kdykoliv a zdarma informováním Zprostředkovatele. Zákazník bere na vědomí, že i bez udělení příslušného souhlasu je Zprostředkovatel oprávněn vytvářet databáze svých stávajících Zákazníků a těmto zasílat obchodní sdělení týkající se obdobných služeb, pokud toto zasílání obchodních sdělení Zákazník výslovně neodmítl.

o    4.5 Zprostředkovatel je oprávněn zpracovávat osobní údaje automatizovaně i manuálně, a to sám anebo prostřednictvím určených zpracovatelů, jejichž aktuální seznam poskytne
Zprostředkovatel Zákazníkovi na vyžádání. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze
oprávněným zaměstnancům Zprostředkovatele či zaměstnancům zpracovatele nebo dané
finanční instituce, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.
o    4.6 Zprostředkovatel se zavazuje, že ve smyslu § 13 odst. 1 ZOOÚ přijme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v ZOOÚ nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po ukončení zpracování osobních údajů. V případě, že Zprostředkovatel využije ke zpracování osobních údajů zahraničního zpracovatele, zavazuje se dodržet příslušný standard ochrany osobních údajů požadovaný evropským právem
o    4.7 Osobní údaje poskytnuté Zákazníkem dle odstavce 4.2 těchto Obchodních podmínek budou zpracovávány Zprostředkovatelem po dobu trvání zprostředkovaných smluv a dále po dobu deseti (10) let po jejich ukončení, a to za účelem ochrany legitimních zájmů Zprostředkovatele či za účelem obrany v případě potenciálního sporu. V případě, kdy nedojde k uzavření zprostředkované smlouvy s finanční institucí, budou osobní údaje poskytnuté Zákazníkem zpracovány po dobu tří (3) let od jejich poskytnutí Zprostředkovateli.
o    4.8 Zákazník je oprávněn se kdykoli obrátit na Zprostředkovatele prostřednictvím jakéhokoliv kontaktního údaje Zprostředkovatele uvedeného na internetových stránkách Zprostředkovatele či v zápatí těchto Obchodních podmínek s žádostí o přístup ke svým osobním údajům. Zákazník má rovněž právo požadovat opravu svých osobních údajů, či požadovat vysvětlení Zprostředkovatele v případě, že Zákazník pojme podezření, že zpracováním osobních údajů je narušena ochrana osobního a soukromého života Zákazníka nebo že osobní údaje jsou zpracovávány v rozporu s právními předpisy, nebo požadovat nápravu situace, která je v rozporu s právními předpisy, zejména formou zastavení nakládání s osobními údaji, jejich opravou, blokováním, doplněním či odstraněním.
o    4.9 Zákazník bere na vědomí, že Zprostředkovatel může zpracovávat osobní údaje poskytnuté Zákazníkem nebo finanční institucí dle odstavce 4.2 těchto Obchodních podmínek rovněž jako zpracovatel osobních údajů pro příslušnou finanční instituci poskytující spotřebitelský úvěr, která bude v pozici správce osobních údajů. Zprostředkovatel se v tomto případě řídí rovněž smlouvou o zpracování osobních údajů, kterou má uzavřenou s příslušnou finanční institucí poskytující spotřebitelský úvěr konkrétnímu Zákazníkovi.

•    5. MLČENLIVOST

o    5.1 Zákazník i Zprostředkovatel, či Zástupce je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví při spolupráci a jejichž vyzrazení třetí osobě by mohlo přivodit druhé smluvní straně újmu, zejména o skutečnostech, jež jsou obchodním tajemstvím, o informacích obchodního nebo k podnikatelské činnosti využitelného charakteru, i když nemají charakter obchodního tajemství. Zpřístupnění informace důvěrného charakteru auditorovi, právnímu zástupci nebo orgánu státní správy, který k tomu má právo ze zákona, se nebude považovat za porušení povinnosti mlčenlivosti. V ostatních případech podléhá zpřístupnění informací důvěrného charakteru souhlasu druhé strany.

•    6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

o    6.1 Obchodní podmínky jsou Zákazníkovi k dispozici uveřejněním on-line na internetových stránkách Zprostředkovatele a Zákazníkovi je tím umožněno si Obchodní podmínky archivovat a reprodukovat.
o    6.2 Zákazník má právo na mimosoudní řešení sporů se Zprostředkovatelem v souladu s §20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím finančního arbitra (www.finarbitr.cz) v souladu se zákonem č. 229/2002 Sb., o finančním arbitrovi, ve znění pozdějších předpisů.
o    6.3 Zákazník má rovněž právo zahájit mimosoudní řešení sporů se Zprostředkovatelem on-line prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line dostupné na webové stránce http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
o    6.2 Zprostředkovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky v případě potřeby změnit.
o    6.3 Změny Obchodních podmínek dle článku 6.2 těchto Obchodních podmínek, je Zprostředkovatel povinen oznámit Zákazníkovi nejméně jeden (1) měsíc před nabytím účinnosti příslušné změny. V případě, že Zákazník nevyjádří svůj nesouhlas, je těmito změnami vázán ode dne nabytí jejich účinnosti. V případě nesouhlasu s novým zněním Obchodních podmínek je Zákazník oprávněn Smlouvu vypovědět písemnou výpovědí ke dni nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek.
o    6.4 Tyto Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1. ledna 2017.

•    hypo360.CZ, SE
•    Opletalova 1284/37, Praha 1, PSČ 110 00
•    info@hypo360.cz

Některé podmínky užívání internetových stránek a zásady používání cookies

hypo360.cz, SE

 • Opletalova 1284/37, Nové město, 110 00 Praha 1
 • IČO: 054 32 049
 • společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl H, vložka 1805

 • e-mail: info@hypo360.cz
 • www: www.hypo360.cz
 • telefon: +420 800 111 360

 • (dále jen „hypo360“)
 • 1.Úvod
  • 1.1 Tento dokument „Některé podmínky užívání internetových stránek a zásady používání souborů cookies“ („Podmínky“) se vztahují na uživatele – fyzické osoby, kteří procházejí, čtou či zapisují své údaje na internetových stránkách www.hypo360.cz („Internetové stránky“) nebo prostřednictvím stránek třetích stran poskytují své údaje společnosti hypo360. Tyto Podmínky mají mimo jiné za úkol uživatele Internetových stránek náležitě informovat o používání cookies a o možnosti používání cookies zakázat.
  • 1.2. Tyto Podmínky popisují, jakým způsobem jsou sbírány, shromažďovány, zpracovávány a používány osobní údaje uživatelů Internetových stránek společnosti hypo360 a jak pomocí souborů cookies společnost hypo360 získává a zpracovává informace o uživatelích Internetových stránek.
  • 1.3. Pro účely těchto Podmínek se pod pojmem cookies myslí soubory cookies a další podobné technologie (například pixelové značky, webové signály nebo identifikátory zařízení), které mohou při návštěvě Internetových stránek automaticky shromažďovat údaje. Informace shromážděné tímto způsobem mohou obsahovat IP adresu, typ prohlížeče, operační systém, odkazující URL, informace o aktivitách na webových stránkách, data a časy návštěv webových stránek.
 • 2. Co jsou cookies
  • 2.1 Cookies jsou malé textové soubory obsahující krátké údaje, které mohou být při návštěvě libovolného webu uloženy do zařízení uživatele.
  • 2.2 Soubory cookies zejména:
  • a. slouží k efektivní navigaci na webu, k personalizaci, ukládání předvoleb a obecně k vylepšení uživatelského dojmu z webu;
  • b. umožňují rozlišit, zda konkrétní uživatel již v minulosti navštívil internetové stránky nebo zda je novým návštěvníkem;
  • c. napomáhají zobrazovat na webu reklamu přizpůsobenou zájmům konkrétního uživatele.

 • 3. Účel používání cookies
  • 3.1 V rámci Internetových stránek používá společnost hypo360 cookies za těmito účely:
  • a. udržení uživatelské relace; tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby společnost hypo360 byla při zobrazování Internetových stránek schopna rozlišit jednotlivé uživatele a zobrazit tak informace relevantní pouze pro tyto uživatele;
  • b. základní nastavení Internetových stránek i pro nepřihlášené uživatele, ovlivňující zobrazování webových stránek dle volby uživatele (když např. uživatel zakáže zobrazování určitého grafického prvku, tyto cookies umožňují respektování takové volby uživatele) anebo zohledňující četnost či pořadí prohlížení stránek (např. při první návštěvě;
  • c. marketingová aktivita jako například rozlišení uživatelů, kteří vstoupili na Internetové stránky, kde začali vyplňovat internetový formulář, ale jeho vyplnění a odeslání z nějakého důvodu nedokončili, s cílem následného oslovení takovýchto uživatelů.
 • 4. Doba uchování cookies
  • 4.1 Cookies mohou být v počítači uloženy po různě dlouhou dobu. Některé cookies jsou omezeny trváním relace (tzv. relační neboli „session cookies“). To znamená, že existují, pouze dokud je prohlížeč spuštěn, a po jeho ukončení jsou automaticky odstraněny. Jiné cookies jsou trvalé (tzv. „persistent cookies”). Tyto soubory cookies zůstávají v prohlížeči i po jeho ukončení až do stanoveného data, případně do jejich manuálního smazání uživatelem. Podle těchto cookies lze identifikovat počítač uživatele při opětovném spuštění prohlížeče a prohlížení internetu.
 • 5. Typy cookies používané na těchto Internetových stránkách
  • 5.1 Tyto Internetové stránky ukládají dvě kategorie souborů cookies:
  • a. soubory cookies vyžadované k činnosti Internetových stránek a zajišťují funkce, nezbytně nutné k využívání Internetových stránek. K použití těchto nezbytně nutných souborů cookies není třeba souhlas uživatele;
  • b. soubory cookies, které nejsou zcela nezbytné k fungování Internetových stránek, nicméně jejich používání zlepšuje uživatelský dojem a usnadňuje prohlížení Internetových stránek;
  • c. analytické cookies, které shromažďují informace pro pochopení způsobu používání Internetových stránek jednotlivými uživateli. 

   Ukládání souborů cookies dle písm. b) a c) předchozího odstavce je možné zakázat v nastavení prohlížeče (a případné používání cookies třetích stran je možné zakázat také pomocí odkazů v seznamu dle bodu 6.2). Pokud tak však uživatel učiní, mohou být některé funkce Internetových stránek nedostupné nebo nemusejí pracovat tak, jak by se očekávalo.
 • 6. Cookies třetích stran
  • 6.1 Internetové stránky mohou obsahovat také cookies třetích stran, které společnosti hypo360 slouží k získávání anonymních statistik o návštěvnosti a typickém chování uživatelů na jednotlivých stránkách.
  • 6.2 Internetové stránky využívají následujících cookies třetích stran:
  • - Google Analytics https://www.google.com/policies/technologies/cookies/
  • - Hotjar https://www.hotjar.com/cookies
 • 7.Nastavení prohlížeče
  • 7.1 Většina webových prohlížečů ve výchozím nastavení soubory cookies přijímá. Uživatel však může nastavení svého prohlížeče změnit a cookies odmítnout a odebrat. Konkrétní postup se v jednotlivých prohlížečích liší, další informace tedy naleznete v nápovědě svého prohlížeče. Pro nejrozšířenější prohlížeče to jsou:
  • Chrome: google.com
  • Opera: opera.com
  • Firefox: mozilla.org
  • MS Internet Explorer / Edge: microsoft.com
  • Safari: apple.com
  • Android: google.com
  • 7.2 Odmítnutí nebo odebrání souborů cookies může vést k nesprávné funkci Internetových stránek nebo některých jejích služeb a může mít nepříznivý vliv na váš uživatelský dojem. Oblasti Internetových stránek, které by mohly využívat obsah a s ním související soubory cookies třetích stran, nebudou k dispozici.
 • 8. Zpracování osobních údajů, další využití údajů získaných prostřednictvím Internetových stránek
  • 8.1 Společnost hypo360 prohlašuje, že z pozice správce osobních údajů zpracovává veškeré osobní údaje včetně osobních údajů získaných skrze používání cookies v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“).
  • 8.2 Na zpracování osobních údajů návštěvníků Internetových stránek se použijí obdobně ustanovení článku 4 Všeobecných obchodních podmínek pro zprostředkování spotřebitelského úvěru dopadajících na zákazníka.
  • 8.2 Článek 4.8 Všeobecných obchodních podmínek pro zprostředkování spotřebitelského úvěru dopadajících na zákazníka rovněž obsahuje poučení návštěvníka Internetových stránek o jeho právu na přístup k osobním údajům a o právech dle § 21 Zákona.

 • 9. Sdílení informací
  • 9.1 Společnost hypo360 může sdílet informace získané prostřednictvím Vašeho pohybu na Internetových stránkách třetím osobám, a to za účelem spravování Internetových stránek či provozování marketingové aktivity jménem společnosti hypo360.
  • 9.2 V případě, kdy bude společnosti hypo360 sdílet Vaše informace se třetí osobou sídlící mimo území české republiky, informuje Vás společnost hypo360 o takovéto situaci a současně se zaváže dodržovat příslušný standard ochrany osobních údajů požadovaný evropským právem.
 • 10. Používání webu nezletilými osobami
  • 10.1 Formulář související se zprostředkováním hypotéky smí vyplnit a odeslat pouze uživatel, který dovršil 18 let věku.
 • 11. Korespondenční údaje
  • 11.1Korespondenční údaje společnosti hypo360 jsou uvedeny v záhlaví těchto Podmínek.
  • 11.2 Pro kontaktování společnosti hypo360 je také možné využít kontaktní formulář: www.hypo360.cz/kontakt
 • 12. Závěrečná ustanovení
  • 12.1 Společnost hypo360 je oprávněna tyto Podmínky kdykoliv jednostranně měnit nebo doplňovat. V případě změny Podmínek oznámí společnost hypo360 uživatelům tyto změny v dostatečném předstihu a vhodným způsobem tak, aby se s nimi uživatelé měli objektivní možnost seznámit.
  • 12.2 Podmínky v tomto znění jsou platné a účinné od 1.2.2017.